City: Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod State Medical Academy

,

Nizhny Novgorod Medical Academy Nizhny Novgorod Medical University Nizhny Novgorod Medical Institute Nizhny Novgorod Medical College Nizhny Novgorod State Medical Academy is state educational institution of higher education. Nizhny Novgorod State ...

AccreditationIV
Volga State Academy of Water Transport

,

Volga University of Water Transport Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod State Academy of Water Transport Nizhny Novgorod Institute of Water Transport Nizhny Novgorod College of Water Transport Volga State University of Water Transport is a educational ...

AccreditationIV